Unit 5. Work and play

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Ngọc Oanh
Ngày gửi: 08h:43' 26-10-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
welcome to class 7
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
period 28
Unit 5:
Work and play
Wednesday, November 3rd 2013.
lesson 3: A4 - 5
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
Vocab:
- technology
(n)
Môn công nghệ
- class activity
(n)
Hoạt động trong lớp
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
e
d
a
c
b
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
Vocab:
- technology
(n)
Môn công nghệ
- class activity
(n)
Hoạt động trong lớp
Prediction
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
e
d
a
c
b
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
Vocab:
- technology
(n)
Môn công nghệ
- class activity
(n)
Hoạt động trong lớp
Prediction
Answer key:
- Ba : a,d,e
(Computer science, Physical education,
Class activity)
(Geography, Technology, Class activity)
- Hoa : c,b,e
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
essay
(n)
Bài tiểu luận, bài văn
calculator
(n)
Máy tính
event
(n)
sự kiện
past and present events:
Những sự kiện quá khứ và hiện tại
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
Answer key:
Literature, History, Geography,Physics, English, Music, Sports and Art.
2- Comprehension questions
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
2- Comprehension questions
What do you study at school?
What do you learn in literature?
Do you study past and present events in History?
What subject do you learn about different countries
and their people?
5. Do you speak English in language class?
6. What other subjects do you study?
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
2- Comprehension questions
What do you study at school?
At school we study many things.
2- What do you learn in literature?
We learn about books and write essays.
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
2- Comprehension questions
3- Do you study past and present events in History?
Yes,we do
4- What subject do you learn about different countries
and their people?
Geography
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
2- Comprehension questions
5. Do you speak English in language class?
6. What other subjects do you study?
Yes, we do
Music, Sports, Physics, and Art
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
X
o
X
X
o
o
X
o
o
o
X
o
o
X
X
X
o
Let’s play game
X
1)History
4) Language
7) Art
2) Physics
3) Literature
6) Electronics
5) Computer
science
8) Math
9) Geography
Viet Nam (0)
England (X)
Unit 5: Work and play
Wednesday, November 3rd 2010.
Lesson 3: A4 - 5
I) Listening A4(p54)
II) Reading A5 (p54)
Vocab:
1- Open prediction
2- Comprehension questions
III) Home work
Do A1 in work book
Do A5,6 p55 in student book
Thank you very much!
See you again.
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP